Regulamin festiwalu

Regulamin Festiwalu Open House Gdynia


I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Festiwalu Open House Gdynia (dalej zwanego:
„Festiwalem”) jest Fundacja PURA z siedzibą w Gdyni, ul. Wzgórze
Bernadowo 272, 81-583 Gdynia, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000586232, NIP: 586-230-17-88, REGON: 363174776 (dalej zwanej:
„ Organizatorem ”).
2. Partnerami Festiwalu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje,
które na podstawie zawartych odrębnych umów wspierają działania
Organizatora.
3. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej zwany:
„ Regulaminem” ), określający w szczególności prawa i obowiązki
Organizatora, w tym podległych mu osób w związku z przeprowadzeniem
Festiwalu, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem
w Festiwalu.
4. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do
Uczestników, Wolontariuszy i Ekspertów, ale mają odpowiednie
zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami,
Wolontariuszami lub Ekspertami, przebywających na Terenie Festiwalu, z
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do
zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Festiwalu, w
szczególności Wolontariuszy wskazanych w Regulaminie.
5. Osoby uczestniczące w Festiwalu w charakterze zainteresowanych zwane
są dalej „ Uczestnikami ”.
6. Osoby zapewniające porządek wpuszczania zwiedzających do obiektów i
bezpieczeństwo Uczestnikom na Terenie Festiwalu oraz składające
sprawozdania z frekwencji Festiwalu zwane są dalej „ Wolontariuszami” ,
natomiast zapoznające Uczestników z architekturą oraz historią obiektu
zwane są dalej łącznie „ Ekspertami ”.
7. Terenem Festiwalu jest obszar każdej z nieruchomości udostępnianej
Uczestnikom do zwiedzania. Natomiast nie są nim części wspólne
udostępnianych nieruchomości oraz wszelkie inne miejsca
wykorzystywane przez Uczestników w celu dotarcia do obiektów
stanowiących Teren Festiwalu, w tym chodniki, place przed
nieruchomościami.


II. Festiwal
1. Festiwal Open House Gdynia jest częścią międzynarodowego festiwalu
Open House Worldwide organizowanego od 1992 roku w ponad 30
miastach na całym świecie. Festiwal otwiera jego Uczestnikom obiekty
składające się na Teren Festiwalu, w tym mieszkania prywatne,
rozmieszczone w różnych dzielnicach miasta. Obiekty, o których mowa w
zdaniu poprzednim będą udostępnione do zwiedzania w dniach 25-26 maja
2019 roku. Poszczególne nieruchomości zostaną otwarte dla zwiedzających
w godzinach ustalonych i przedstawionych Uczestnikom na stronie
internetowej Festiwalu ( www.ohgdynia.org ).
2. Wydarzenie to promuje Miasto Gdynia na świecie poprzez przynależność
do międzynarodowej organizacji Open House Worldwide oraz obecność na
stronie internetowej zarówno tej organizacji www.openhouseworldwide.org .
3. Celem Festiwalu jest kształtowanie wiedzy architektonicznej i dobrego
smaku oraz promowanie rodzimego rzemiosła i właściwych praktyk
konserwatorskich jak i uwrażliwianie na dobre rozwiązania architektoniczne i
urbanistyczne.
4. Festiwal odbywa się w dniach 25-26 maja 2019 roku, od godziny 09:00
do 22:00.
5. Uczestnicy Festiwalu mają zagwarantowany darmowy wstęp do
wszystkich obiektów Festiwalu oraz możliwość zarezerwowania wizyty w
obiektach objętych klauzulą wcześniejszej rezerwacji wizyty, z
zastrzeżeniem dalszych zapisów Regulaminu.
6. Uczestnicy wpuszczani są do poszczególnych obiektów w określonych
grupach, o liczebności których decyduje Organizator lub upoważnieni
przez niego Wolontariusze i Eksperci.
7. Wolontariusze i Eksperci mają prawo do wchodzenia do wszystkich
obiektów Festiwalu poza kolejnością.
8. Wybierając obiekty składające się na Teren Festiwalu Organizator
kierował się następującymi kryteriami:
1) Estetycznym – związanym z pięknem wynikającym z zachowania
proporcji, harmonii barw, stosowności i umiaru;
2) Funkcjonalnym – uwzględniającym właściwe rozwiązania użytkowe;
3) Szacunku – zwracającym uwagę na zachowane oryginalne elementu z
okresu powstania obiektu oraz remonty dokonywane w poszanowaniu
ducha obiektu;
4) Jakości – podkreślającym szlachetność użytych materiałów, która nie
jest tożsama z ich wartością finansową;


III. Ograniczenia
1. Zabrania się wnoszenia na Teren Festiwalu, a także posiadania przez
Uczestników podczas Festiwalu broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków
odurzających lub substancji psychotropowych.
2. Zabronione jest wnoszenie lub wprowadzanie na Teren Festiwalu:
1) zwierząt,
2) żywności i napojów – z wyłączeniem stref gastronomicznych na terenie
festiwalu
3) jakichkolwiek ostrych lub twardych, szklanych, metalowych lub innych
przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla Uczestników.
Organizator ma prawo do odmowy wstępu na teren Festiwalu osobie, w
przypadkach próby takiego wniesienia lub wprowadzenia.
3. Organizator ma prawo do odmowy wejścia na Teren Festiwalu osobie w
odniesieniu, do której zaistnieje przypuszczenie, że znajduje się pod
wpływem napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
4. W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia na Teren
Festiwalu rzeczy lub zwierzęcia wbrew zakazowi, o którym mowa w pkt III
ppkt 2 lit. od „a” do „c” oraz pkt III ppkt 3 Regulaminu, Organizator ma
prawo usunąć z Terenu Festiwalu takiego Uczestnika.
5. Organizator ma prawo usunąć z Terenu Festiwalu osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z
Regulaminem.
6. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze
komercyjnym, a także przeprowadzenia zbiórek pieniężnych lub
prowadzenia innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) na
Terenie Festiwalu podczas jego trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody
Organizatora. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania imprezy
jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do
zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie
konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć,
rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację
seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z
jakiegokolwiek innego powodu.


IV. Bezpieczeństwo
1. Każdy Uczestnik Festiwalu jest obowiązany zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, Wolontariuszy,
Ekspertów oraz innych osób przebywających na Terenie Festiwalu, a w
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów
prawa, jak również bezzwłocznie zastosować się do poleceń Organizatora.
2. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych,
dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych
urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub
gaśniczej podczas Festiwalu.
3. Uczestnik Festiwalu w razie zauważenia pożaru lub każdego innego
zagrożenia dla osób i mienia na terenie Festiwalu zobowiązany jest:
1) natychmiast powiadomić odpowiednio Organizatora lub Wolontariusza,
2) bezwzględnie stosować się do poleceń Organizatora lub Wolontariusza,
3) unikać wywołania paniki,
4) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
V. Uprawnienia i obowiązki Wolontariusza oraz Ekspertów
1. Organizator, zapewnia bezpieczeństwo Festiwalu przez cały czas jego
trwania poprzez powołanie Wolontariuszy i Ekspertów, reprezentujących
Organizatora, na zasadach określonych w pkt. I ppkt 6 Regulaminu.
2. Wolontariusze uprawnieni są do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia
w Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień –
wezwania ich do opuszczenia Terenu Festiwalu,
2) przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku
podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, w których
mowa w pkt III ppkt 2 oraz ppkt 3 Regulaminu lub inne zagrażające
bezpieczeństwu Uczestników i porządkowi Festiwalu,
3) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek
publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w
przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia
Festiwalu,
4) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie
oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,
5) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości.
6) nie wpuszczania Uczestników na teren obiektu osób innego niż
polskie obywatelstwa, jeżeli tak stanowi regulamin tego obiektu.
3. Czynności, o których mowa w pkt. V ppkt 2 Regulaminu, powinny być
wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz
innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
4. Wolontariusze i Eksperci mają obowiązek zgłaszania ewentualnych
problemów oraz składania raportów z frekwencji Festiwalu Organizatorowi.
5. Wolontariusze i Eksperci nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy
utracone lub zagubione podczas Festiwalu przez Uczestników ani za mienie
Właścicieli w mieszkaniach.


VI. Uprawnienia i obowiązki Organizatora
1. Uczestnik przebywa na Terenie Festiwalu wyłącznie na własne ryzyko i
odpowiada za wszelkie poniesione oraz wyrządzone szkody na mieniu i na
osobie. Organizator w szczególności nie jest odpowiedzialny za rzeczy
utracone lub zagubione podczas Festiwalu przez jej Uczestnika.
2. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w
szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania
przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie
postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub
dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań,
Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu
właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonego Festiwalu lub
właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu
rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie
postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba, że sam
zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w
sprawach o wykroczenia.
3. Niezależnie od postanowień pkt VI ppkt 2 Regulaminu, Organizator może
również utrwalać przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji lub dla celów
reklamowo – promocyjnych Organizatora lub sponsorów. Organizator lub
sponsor może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym
przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na
Terenie Festiwalu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez
konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na
wszelkich polach eksploatacji.
4. Organizator nie odpowiada za zapewnienie zaplecza higieniczno –
sanitarnego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu oraz
odwołania Festiwalu z przyczyn od niego niezależnych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
udostępnienia lub obejrzenia obiektu przez Uczestnika.
VII. Uprawnienia i obowiązki Uczestników
1. Uczestnicy Festiwalu mają obowiązek poszanowania własności prywatnej,
stosowania się do poleceń Wolontariuszy i Organizatorów oraz Ekspertów i
Właścicieli/Zarządców obiektów stanowiących Teren Festiwalu.
2. Uczestnicy Festiwalu mają obowiązek poruszania się wyłącznie po
wyznaczonych miejscach obiektu wydzielonych za pomocą ścian
działowych, taśm, tablic informacyjnych lub w jakikolwiek inny sposób w
tym poprzez słowne określenie wyznaczonych i udostępnionych miejsc
obiektu.
3. W przypadku dokonania przez Uczestnika rezerwacji wizyty w danym
obiekcie, ma on obowiązek przedstawienia odpowiedniego dokumentu
potwierdzającego swoją tożsamość.
4. Wstęp na Teren Festiwalu możliwy jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Warunkiem wpuszczenia małoletniej osoby do 16 roku życia na Teren
Festiwalu jest przebywanie tej osoby pod opieką osoby pełnoletniej przez
cały okres trwania Festiwalu.
5. Uczestnik ma prawo do zadawania pytań Ekspertom i Wolontariuszom
podczas trwania Festiwalu w sposób nie zakłócający procesu
prezentowania przez Eksperta charakterystyki danego obiektu.
6. Uczestnik ma prawo do utrwalania przebiegu Festiwalu oraz obiektów, za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, po uprzednim wyrażeniu
zgody przez Eksperta lub Wolontariusza, w przypadku lokalizacji w której
utrwalanie nie będzie możliwe ze względu na zalecenia i regulamin obiektu,
Uczestnicy zostaną o tym poinformowani i zostanie zebrana lista z
podpisami o zapoznaniu się z ograniczeniami.
7. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz
ewentualnych szkód obejmuje zdarzenia mające miejsce wyłącznie
wewnątrz poszczególnych obiektów. Organizatorzy nie odpowiadają za
szkody mające miejsce w pomieszczeniach pomiędzy obiektami (m.in.
klatki schodowe). Ubezpieczeni są również Wolontariusze z tytułu NNW.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Ambicją Festiwalu Open House Gdynia jest wskazywanie cech i
elementów charakterystycznych dla danej architektury i danego okresu
historycznego dla budowania tożsamości lokalnej.
2. Myślą przewodnią Festiwalu jest nauczanie poszanowania dla substancji
zastanej i dla ducha obiektu wpisanego w kontekst miejsca oraz
pobudzenie potrzeby życia w schludnym, zadbanym i harmonijnym
miejscu.
3. Rekomendacją jest zachowanie tożsamości kulturowej (antyglobalizacja
w tym zakresie) i wskazanie tego, co można zrobić, żeby zachować
istniejące i połączyć je z nowym (nowymi elementami wystroju lub
przestrzeni) w inteligentny sposób (rozwiązanie niskobudżetowe).
4. Inicjatywą Festiwalu Open House Gdynia jest kojarzenie mieszkańców
(użytkowników różnych obiektów) z osobami, które z racji swojej wiedzy,
zainteresowań, talentów mogą wesprzeć ich w realizacji zamierzenia jakim
jest harmonijne i niskokosztowe miejsce zamieszkania (architekci,
rzemieślnicy, artyści).
5. Aspiracją Organizatorów jest poruszenie sumienia właścicieli kamienic,
mieszkań i innych obiektów i w konsekwencji zmiana wizerunku miasta.
6. Przetwarzanie przez Organizatora informacji stanowiących dane osobowe
Uczestników, Wolontariuszy, Ekspertów oraz innych osób odbywa się
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
7. Regulamin wchodzi z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu
oficjalnego zakończenia Festiwalu przez Organizatora.
8. Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego
regulaminu.

 

 

Informacja o przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych.

 

Wszystkie dane osobowe gromadzone na potrzeby rezerwacji do lokalizacji festiwalu Open House Gdynia (imiona, nazwiska, numery dowodów osobistych), dane wolontariuszy (imiona, nazwiska, adresy, daty urodzenia, numery telefonów), dane osób biorących udział w konkursie z naklejkami (imiona, nazwiska, numery telefonów), dane adresowe, imiona i nazwiska oraz numery telefonów właścicieli i zarządców lokalizacji festiwalowych są przechowywane na Dysku Google oraz urządzeniach elektronicznych zabezpieczonych hasłem. Hasło jest w posiadaniu wyłącznie członków zespołu Open House Gdynia: Diany Lenart, Gabrieli Berg, Arkadiusza Brzęczka, Ernesty Kliucevičiūtė-Szymborskiej, Marii Chojnackiej, Aleksandry Cybulskiej, Agnieszki Drączkowskiej, Wojciecha Dziedzica, Moniki Koss, Magdy Krezymon, Anety Lehmann, Michała Miegonia, Martyny Regent, Melanii Szymerowskiej, Natalii Taranty-Pelc oraz Mai Mawusi. Wszyscy członkowie zespołu Open House Gdynia zostali przeszkoleni i upoważnieni.
Listy osób zapisanych do festiwalowych lokalizacji przetrzymywane są przez wyszkolonych wolontariuszy podczas wprowadzania zwiedzających do budynków. Wolontariusze uzyskali upoważnienie do przechowywania list osób zarejestrowanych. Po zakończeniu zwiedzania listy te przekazywane będą bezpośrednio do siedziby Fundacji Pura, gdzie zostaną zniszczone, by uniemożliwić późniejsze odczytanie oraz korzystanie z zapisanych danych. Siedziba fundacji posiada wszelkie zabezpieczenia fizyczne na wypadek włamania, tj. drzwi wyposażone w zamki oraz system alarmowy.